NOS Politiek

-- Berichten van vandaag.
Boze postduivenhouders hebben een petitie met bijna 6000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze willen dat roofvogels niet langer worden beschermd, omdat die hun dieren uit de lucht zouden plukken. De duivenmelkers zeggen dat hun hobby, die deel uitmaakt van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco, wordt bedreigd door sperwers, haviken en slechtvalken. Die zouden inmiddels duizenden postduiven hebben gedood of verjaagd. 'Onnatuurlijk' De duivenhouders willen een verbod op het plaatsen van nestkasten voor roofvogels en een verbod op het uitzetten van gekweekte en geïmporteerde roofvogels. Ze vinden dat er door menselijk ingrijpen sprake is van een onnatuurlijke roofvogelstand. Critici vinden dat de duivenmelkers de zaken omdraaien. Ze zeggen op Twitter dat de duivensport zelf door menselijk handelen is ontstaan en dat die per definitie onnatuurlijk is. Ook stellen ze dat de meeste postduiven kwijtraken omdat ze uit koers raken, en niet doordat ze worden aangevallen door een roofvogel.
di, jun 19, 2018
Source: NOS Politiek
Boeren krijgen een eigen meldlijn waar zij anoniem kunnen melden dat zij worden afgeknepen door supermarkten of andere afnemers van hun producten. Dat heeft minister Schouten van Landbouw gezegd op NPO Radio 1. Zij wil misbruik door grote marktpartijen "zoals een bepaalde supermarktketen" aanpakken. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt hier een rol in. Schouten begrijpt dat boeren dit probleem niet altijd zelf in de openbaarheid kunnen aanpakken. "Want als je over je afnemer gaat klagen, kan het zijn dat je heel snel klaar bent", zegt zij. Het is de bedoeling dat in de hele keten tussen boer en de uiteindelijke consument zichtbaar wordt wie wat aan welke groenten of vleesproducten verdient. Zo wil Schouten boeren "weerbaarder" maken zodat zij samen tegen machtsmisbruik of oneerlijke prijzen kunnen optreden. Aanleiding van het interview met Schouten is een groot onderzoek naar de toekomst van de landbouw van dagblad Trouw onder 2200 boeren. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de boeren wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Een probleem daarbij is dat zij een te lage prijs krijgen voor deze relatief duurdere producten. Schouten vindt de resultaten van het boerenonderzoek positief en passen bij de koers van het kabinet om innovatie in de landbouw te belonen met meer subsidie.
di, jun 19, 2018
Source: NOS Politiek
De onderhandelaars van zeven partijen in de Tweede Kamer zijn het eens over de tekst van een nieuwe klimaatwet. Die wordt vanochtend voorgelegd aan de fracties. De onderhandelingen gaan tussen de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA. Zij hebben samen een ruime meerderheid van 113 zetels. Op onderhandelaarsniveau zouden ze het er inmiddels over eens zijn dat in een wet wordt vastgelegd dat er in 2030 49 procent minder CO2 moet worden uitgestoten dan in 1990. Het uiteindelijke doel is: 95 procent CO2-reductie in 2050. 'Stevige stap' Het conceptakkoord gaat verder dan de coalitiepartijen in het regeerakkoord afspraken, maar minder ver dan de initiatiefnemers voor de wet, Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks), in 2015 wilden. De twee pleitten destijds voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent. Als de klimaatwet door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt Nederland het zevende Europese land met een wet waarin staat hoeveel CO2 er mag worden uitgestoten. Politiek verslaggever Xander van der Wulp valt op dat "vooral VVD en CDA, partijen die eerder terughoudend waren, laten zien dat ze een stevige stap willen zetten". Hij verwacht dat er eind deze week of begin volgende week een definitief akkoord ligt. "Na vandaag kan het snel gaan."
di, jun 19, 2018
Source: NOS Politiek
-- Berichten van gisteren of eerder.
Minister De Jonge wil dat hulpverleners beter letten op kinderen van wie de ouders een ziekte, verslaving of beperking hebben. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat hulpverleners bij de behandeling van een ouder altijd moeten nagaan of de kinderen steun nodig hebben en of ze wel veilig zijn. Nu wordt deze zogeheten 'kindcheck' vooral gebruikt bij vermoedens van ernstige mishandeling. Artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen moeten in alle contacten met volwassenen die psychische problemen hebben of verslaafd zijn, vaststellen of er kinderen in het gezin zijn en inschatten of die hulp nodig hebben. Kinderen kunnen door de zorg voor een ouder in de problemen komen op school of zelf in psychische nood komen. Soms ook raken ze overbelast doordat ze een boel taken overnemen en zo onbedoeld mantelzorger worden. Toch maatregelen Minister De Jonge wilde eerder deze maand nog geen maatregelen nemen om kinderen met zieke ouders extra te ondersteunen. Hij reageerde op een rapport van de Kinderombudsman. Zij constateerde dat kinderen te jong te veel verantwoordelijkheden op hun schouders krijgen. Een aantal politieke partijen zoals D66, PvdA en de PVV maakte zich in het overleg met de minister ook zorgen. D66-Kamerlid Raemakers is bang dat deze kinderen tussen wal en schip vallen, omdat de hulp zich vooral op de ouders richt. De minister zei toen dat er al heel veel programma's zijn om deze kinderen te helpen. Inmiddels lijkt hij overtuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen. Zo is gebleken dat de verplichte kindcheck veel te beperkt wordt uitgevoerd. Mentor Minister De Jonge vraagt daarom de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daar de komende tijd extra op te letten. Ook in de opleidingen van artsen en hulpverleners moet er extra aandacht voor komen, vindt de minister. De Jonge wil ook dat kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking een mentor krijgen. Hij gaat daarnaast investeren in onderzoek naar de gevolgen voor deze kinderen. De Jonge gaat bovendien met gemeenten in gesprek om te voorkomen dat een gezin minder thuiszorg krijgt doordat een kind mantelzorger is. Dat is volgens hem in strijd met de wet.
ma, jun 18, 2018
Source: NOS Politiek
De treinstations Amsterdam CS en Zuid gaan de komende jaren op de schop. Tot 2030 wordt er 385 miljoen euro uitgetrokken om daar meer treinen te kunnen laten rijden en zo meer reizigers te vervoeren, heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer laten weten. Amsterdam CS is met zo'n 200.000 reizigers per dag nu al een van de drukste stations van Nederland. CS moet groeien van 34 treinen per uur naar 57, zodat op de trajecten naar Alkmaar, Arnhem en Nijmegen ook een tienminutendienst komt. Minder sporen CS De staatssecretaris kiest voor een variant waarbij het aantal sporen op Amsterdam CS juist wordt teruggebracht van 15 naar 9. Ze baseert zich op onderzoek waarbij deze mogelijkheid met 9 doorgaande perronsporen aansluit bij de vraag naar vervoer en bijdraagt aan een "robuuste dienstregeling". Daar hoort wel bij dat een groot deel van de internationale reizigers over Amsterdam Zuid moet gaan, dat een vijfde en zesde spoor krijgt. Dat station wordt verbouwd tot "internationale hub" met zeer frequente aansluitingen op de stedelijke ov-verbindingen en naar Schiphol. Volgens de staatssecretaris sluit dat voornemen aan bij het internationale karakter van de Zuidas. Meer inwoners Naar verwachting komen er binnen tien jaar 500.000 inwoners bij in de Randstad. De staatssecretaris wil dat mensen die gebruik maken van de trein vlot naar hun werk, familie, vrienden of studie kunnen. NS luidde eerder de noodklok over het terugbrengen van het aantal perrons op CS. Topman Roger van Boxtel vond dat Amsterdam zichzelf en het land daarmee te kwetsbaar maakte.
ma, jun 18, 2018
Source: NOS Politiek
De Raad voor de rechtspraak ziet niets in het wetsvoorstel van minister Dekker, die de regels rond de voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden wil aanscherpen. De huidige regeling rond de terugkeer van gedetineerden draagt beter bij aan de bescherming van de samenleving dan het wetsvoorstel, concludeert de raad in een advies. De raad reageert op een wetsvoorstel dat Dekker vorige maand heeft ingediend. De minister benadrukte vandaag nog eens dat gevangenen hun verlof meer moeten "verdienen". Op dit moment komen gedetineerden met een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf voorwaardelijk vrij nadat zij twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Dekkers wetsvoorstel houdt in dat gedetineerden niet meer automatisch in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling: dat moet per individu worden bepaald door het Openbaar Ministerie. "Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt bestraft", zegt de minister. 'Minder tijd voor resocialisatie' De periode van voorwaardelijke invrijheidstelling mag volgens het wetsvoorstel maximaal een derde beslaan van de opgelegde straf en niet langer duren dan twee jaar. Zo komt een gedetineerde met een celstraf van twaalf jaar op dit moment in principe na acht jaar voorwaardelijk vrij, terwijl hij straks tien jaar moet zitten. Volgens de raad maakt het beperken van de duur van de voorwaardelijke invrijheidstelling tot maximaal twee jaar een veilige terugkeer naar de samenleving moeilijker, omdat er veel minder tijd is voor behandeling en resocialisatie. 'Huidige praktijk werkt goed' De raad zegt zich bewust te zijn van het maatschappelijk onbegrip dat is ontstaan over de huidige regeling. Toch vindt de raad dat de huidige praktijk goed werkt, hierbij onder meer wijzend op de ons omringende landen met "soortgelijke - soms nog ruimere - regelingen". Bovendien, zegt de raad, scoort het huidige systeem goed op het gebied van het terugdringen van de kans op herhaling. De raad spreekt tegen dat het huidige systeem neerkomt op een automatische voorwaardelijke invrijheidstelling. Ook het voorstel om het besluit tot terugkeer volledig bij het OM neer te leggen en de rol van de rechter verder in te perken, stuit op verzet. "Voor de veroordeelde resteert dan nog slechts de mogelijkheid van een marginale rechterlijke toets."
ma, jun 18, 2018
Source: NOS Politiek
Het kabinet investeert de komende drie jaar 340 miljoen euro in ouderenzorg. Het geld is bedoeld om ouderen te begeleiden die in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Minister de Jonge schrijft in een actieplan dat hij wil dat er meer ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven. Daarom moeten er geschikte woningen komen en afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten. Professionals in de wijk moeten als een team gaan samenwerken om kwetsbare ouderen te helpen. Langer vitaal Het aantal ouderen neemt toe in Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. Ouderen blijven ook langer vitaal en willen daarom, als het even kan, thuis blijven wonen. 92 procent van de 75-plussers woont nu zelfstandig thuis. Ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen zelfstandig blijven wonen. Aanpassingen aan de woning of een verhuizing zijn soms wel noodzakelijk, stelt de minister. Bijvoorbeeld omdat er te weinig winkels in de buurt zijn, of omdat de woning niet goed geschikt is voor een rollator. Een wooncoach moet ouderen daarin gaan adviseren en begeleiden. Mantelzorgers Een groot deel van de mantelzorgers en vrijwilligers die nu voor oudere thuiswonenden zorgen, is overbelast. Verschillende bewustwordingscampagnes moeten ertoe leiden dat de mantelzorgers weten dat ze er niet alleen voor staan en dat ze ondersteuning kunnen krijgen, schrijft de minister. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerden onlangs dat de komende jaren het aantal mantelzorgers door de versnelde vergrijzing zal halveren.
ma, jun 18, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Dekker vindt dat gevangenen hun verlof meer moeten "verdienen". Volgens hem moet je het nu wel heel bont maken, om niet voor verlof in aanmerking te komen. De minister wil er meer rekening mee houden hoe de gedetineerden zich tijdens de hele periode van gevangenschap gedragen. "Goed gedrag wordt beloond, slecht gedrag wordt bestraft." Niet gezellig naar huis En áls gevangenen verlof krijgen, moet het nuttiger worden besteed. Volgens hem is het nu te vrijblijvend. "Niet gezellig een weekend naar huis, maar het moet bijvoorbeeld gebruikt worden voor werk of voor het voeren van een sollicitatiegesprek." Dekker vindt ook dat mensen die zich tijdens hun gevangenschap inzetten meer mogen worden geholpen, bijvoorbeeld met het aanbieden van werk in de gevangenis of het halen van een diploma. De minister had al eerder aangekondigd dat hij af wil van het "bijna-automatisme" dat criminelen vrijkomen als ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Ook daarvan vindt hij dat dit moet worden verdiend. Of iemand voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld, wordt meer individueel getoetst. En de invrijheidstelling mag pas twee jaar voor het eind van de straf beginnen.
ma, jun 18, 2018
Source: NOS Politiek
De politie pleit voor betere bescherming van agenten die tijdens hun werk geweld hebben gebruikt. Ze zouden een aparte status in de wet moeten krijgen met een lagere maximumstraf. Daarmee steunt de politie een kabinetsplan, dat na de zomer in de Tweede Kamer wordt besproken. In 2016 diende toenmalig minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een voorstel in om agenten na een geweldsincident niet meer standaard als verdachte aan te merken. Aanleiding was de veroordeling van een agent in Limburg, die op een auto schoot en een passagier zwaar verwondde. Datzelfde jaar zorgde de hardhandige arrestatie van Mitch Henriquez in Den Haag voor veel onrust. Nu wordt een agent die betrokken is bij geweld met een dodelijke afloop vaak vervolgd voor doodslag, waar maximaal vijftien jaar gevangenisstraf op staat. Het kabinet wil dat voor agenten een nieuwe bepaling in de wet komt: het schenden van de ambtsinstructie. Daarop komt dan maximaal drie jaar cel te staan. Volgens Frank Paauw, politiechef in Rotterdam, betekent dat niet dat agenten makkelijker weg kunnen komen met geweld. "Alle onderzoeken die nu in gang worden gezet, blijven gewoon bestaan. Ook kan het Openbaar Ministerie nog steeds agenten vervolgen. Maar politiemensen moeten wel anders behandeld worden omdat ze gevraagd zijn om indien nodig geweld te gebruiken namens de samenleving." Paauw vindt het van belang dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar incidenten waarbij slachtoffers zijn gevallen. Maar hij wijst er wel op dat de politie niet zomaar geweld gebruikt. "Agenten zijn geen cowboys die 's ochtends verzinnen wie ze nu weer te grazen zullen nemen." Volgens Paauw is er soms te weinig aandacht voor de positie van de politieman of -vrouw. Blauwe kamer De onderzoeken van de Rijksrecherche en de vervolging door het Openbaar Ministerie duren vaak te lang, vindt de politiechef. Ook kunnen nabestaanden nog om vervolging vragen via een artikel-12-procedure. Dat kan zelfs jaren na het incident nog. "Zo'n traject heeft grote impact op een agent die in lange tijd in onzekerheid leeft. Daarnaast kan het ook zo zijn dat iemand geen hypotheek of een visum kan krijgen zolang het onderzoek niet is afgerond." Paauw is ook voorstander van een 'blauwe kamer', een gespecialiseerde rechtbank waar alle zaken rond politiegeweld worden behandeld. "Nu hebben redelijk gelijke zaken soms totaal verschillende uitkomsten", zegt hij. Advocaat Richard Korver, die onder meer nabestaanden bijstaat in de zaak van Mitch Henriquez, vindt dat een verkeerd signaal uitgaat van een lagere maximumstraf voor agenten. "We hebben de afgelopen jaren zaken gezien waarbij agenten echt over de schreef zijn gegaan", zegt hij. "Zij zouden juist méér straf moeten krijgen dan gewone burgers in plaats van minder, omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. De politie is belast met het uitoefenen van geweld en dan mag je extra zorgvuldigheid verwachten." Korver is bang dat lagere straffen leiden tot meer geweld door de politie. "Ik denk dat we er heel blij mee moeten zijn dat in ons land niet snel naar het vuurwapen wordt gegrepen. Dat kan anders worden als je maximaal drie jaar kunt krijgen in plaats van vijftien." Beter opleiden In plaats van de wet te veranderen, zouden agenten beter opgeleid moeten worden, zegt Korver. "De politie klaagt bijvoorbeeld steen en been dat agenten niet goed toegerust zijn op het aanhouden van verwarde personen. Dan moet je ze niet tegemoet komen met lagere straffen, maar beter opleiden." De Raad voor de Rechtspraak reageerde eerder ook al kritisch op de kabinetsplannen. Volgens de overkoepelende organisatie van rechters is het wetsvoorstel vooral symboolpolitiek.
za, jun 16, 2018
Source: NOS Politiek
Met de nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken, moeten mensen hun investering in zonnepanelen in ongeveer zeven jaar kunnen terugverdienen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Deze terugleversubsidie, waarvan de komst al eerder was aangekondigd, gaat de huidige salderingsregeling vervangen. Dat heeft gevolgen voor mensen met zonnepanelen op het dak. Zij krijgen nu nog een gunstige vergoeding voor de stroom die zij zelf niet gebruiken en daarom leveren aan het net. De subsidie verlaagt zo de tijd waarin de aanschaf en montage van de zonnepanelen zijn terugverdiend. Dankzij lagere prijzen van panelen en hun toegenomen efficiëntie, neemt die terugverdientijd nog steeds af. Volgens Wiebes zou de gemiddelde terugverdientijd bij de salderingsregeling in 2025 uitkomen op vier jaar. Minder subsidie Het kabinet wil van die regeling af, omdat die te duur is en dankzij de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland ook steeds duurder wordt. "Ik wil oog houden voor een goede balans tussen kosten en de mate van ondersteuning voor lokale initiatieven", schrijft Wiebes. De vergoeding per geleverde kilowattuur gaat waarschijnlijk omlaag, maar met hoeveel wil de minister nog niet zeggen. Uiteindelijk moet de terugverdientijd op zeven jaar uitkomen, omdat mensen volgens Wiebes tot die termijn bereid zijn te investeren in zonnepanelen. De minister komt deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de nieuwe terugleversubsidie, die in 2020 moet ingaan. Wiebes belooft voor de gebruikers van de huidige salderingsregeling een soepele overgang.
za, jun 16, 2018
Source: NOS Politiek
De Aquarius staat op dit moment symbool voor de onenigheid binnen de Europese Unie over de opvang van migranten. Italië en Frankrijk hebben hun ruzie inmiddels bijgelegd, maar daarmee zijn de problemen over migratie nog niet opgelost. En dat aan de vooravond van de grote EU-top over migratie. Premier Mark Rutte zei vandaag dat hij wil bemiddelen om de EU eind juni op de top met een gezamenlijk standpunt te laten komen. Kan hij daar iets voor elkaar krijgen? EU-correspondent Arjan Noorlander geeft uitleg in de studio. Ook spreken we met correspondenten Rop Zoutberg (Spanje) en Mustafa Marghadi (Italië) over de kwestie rond de migrantenboot. Bekijk het gehele blok in onderstaande video:
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Grote delen van Afghanistan zijn instabiel en onveilig, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een ambtsbericht. Dit bericht is van belang voor de IND-beoordeling van asielverzoeken door Afghanen. Vorig jaar zijn de gevechten tussen de overheidstroepen en de Taliban intensiever geworden en werd het in veel gebieden onveiliger. De Taliban wonnen terrein en dit jaar vonden meerdere grote aanslagen plaats. "De corruptie, een klimaat van straffeloosheid, ineffectief bestuur en een zwakke rechtsstaat, gecombineerd met de vaak onveilige situatie maken dat de Afghaanse autoriteiten over het algemeen slecht in staat zijn om de bevolking bescherming te bieden tegen geweld", staat in het bericht. Onverantwoord Twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties willen dat Nederland stopt met het uitzetten van vluchtelingen naar Afghanistan, benadrukken ze naar aanleiding van het bericht. "Het is onverantwoord om door te gaan met het uitzetten." "Hiermee worden vele levens, onder wie die van kinderen, in groot gevaar gebracht", zegt directeur van Vluchtelingenwerk Nederland Dorine Manson namens de twaalf organisaties. Hierbij zitten onder meer Unicef Nederland, Oxfam Novib en Save the Children. Een derde van de slachtoffers van de aanslagen van vorig jaar was kind. Bijna twee derde van de asielaanvragen door Afghanen werden vorig jaar afgewezen. Daarmee is Nederland streng vergeleken met andere landen in Europa. Het Europese gemiddelde ligt namelijk op iets meer dan de helft.
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Premier Rutte is bereid de komende twee weken zijn agenda schoon te vegen om te helpen een oplossing te vinden voor de migratiecrisis waar Europa opnieuw mee kampt. Eind juni is een top van Europese leiders, waarin dit waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp wordt. In Duitsland zijn er spanningen over het asielbeleid tussen bondskanselier Merkel en de minister van Binnenlandse Zaken Seehofer, die het einde van de regering kunnen betekenen. De eisen van de coalitiegenoot hebben gevolgen voor andere EU-landen. Daarom wil Merkel de voorstellen over twee weken bespreken met de andere EU-leiders. Italië weigerde vorige week het reddingsschip Aquarius, met ruim 600 migranten aan boord, Het land voelt zich in de steek gelaten door Europa. 'Gebruik maken van de spanningen' Het zijn juist deze recente crises in Duitsland en Italië waardoor premier Rutte kansen ziet. Hij wil gebruik maken van de spanningen, die hij ook signaleert tussen oost en west binnen Europa en tussen noord en zuid. "Als de politieke druk toeneemt, dat komen soms dingen die vastzitten weer in beweging." De premier denkt dat Nederland bij uitstek geschikt is om bruggen te slaan tussen de verschillende landen en compromissen te vinden. Bovendien is het volgens hem van groot belang nauw betrokken te zijn, om te voorkomen dat asielzoekers vooral in Nederland, Zweden en Duitsland terechtkomen. Opvang in de regio Een oplossing heeft Rutte nog niet. Onderdeel van het pakket maatregelen is wat hem betreft een buitengrens van Europa die goed is gedicht. Hij denkt ook dat Italië meer kan doen dan het land nu doet, zoals uitbreiding van de detentiecapaciteit voor asielzoekers en het stimuleren van asielzoekers die geen status krijgen om terug te keren. De premier ziet ook mogelijkheden voor meer opvang in de regio, zoals de afspraak die een paar jaar geleden is gemaakt met Turkije. Dat soort afspraken kosten geld, zegt Rutte. "Maar het opvangen van asielzoekers in Nederland ook."
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Behalve in mensen steekt het kabinet ook 64 miljoen euro in moderne technologieën die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om allerlei digitale data aan elkaar te koppelen. In Groningen maken ze al gebruik van zo'n nieuwe methode. Alle gegevens over verdachte personen en criminele markten als de hennepmarkt en de cocaïnemarkt worden ingevoerd in de computer, in kaart gebracht en met elkaar verbonden. "Zo krijg je een misdaadkaart van Noord-Nederland", zegt politiecommissaris Smilda over het project. Realtime De kaart komt tot stand door alle informatie over verdachte activiteiten direct in te voeren, of die nou afkomstig is van de wijkagent, de noodhulp of van burgers die anoniem een misdaad melden. "Op die manier heb je een realtime beeld." Smilda vertelt dat met behulp van de nieuwe technologie inmiddels tien zaken zijn opgelost. Er is onder meer een xtc-lab opgerold en een grote hoeveelheid vuurwapens gevonden "omdat deze technologie een netwerk als het ware op een presenteerblaadje aanreikt". Minister Grapperhaus zegt dat de Nederlandse politie nog heel sterk leunt op het systeem van wijkagenten, maar dat ook die inmiddels met een iPad op pad gaan waarin zij op straat meteen alles invoeren, terwijl ze vroeger terug moesten naar het bureau. Hij denkt dat ook voor burgers dingen veranderen door de moderne technologie. "Als je aangifte gaat doen, staat die niet meer op zichzelf, maar wordt die automatisch verbonden met andere gebeurtenissen in de buurt."
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
De komende jaren wordt het verkiezingsproces op een aantal punten veranderd om stemmen transparanter en makkelijker te maken. Dat kondigt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan. De Kieswet wordt aangepast zodat de stemmen van de verschillende stembureaus centraal in een gemeente worden geteld. Op de stembureaus hoeven de vrijwilligers alleen nog de stemmen per lijst te tellen, de stemmen per kandidaat worden de dag na de verkiezingen op een centraal punt geteld. De processen-verbaal van stembureaus en de getelde stemmen per gemeente komen allemaal op internet te staan zodat burgers ze kunnen inzien. Dat kan niet meteen worden ingevoerd omdat het moet worden vastgelegd in een wet. Die moet volgens worden behandeld door de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Kwaadwillenden Verder komen er experimenten met vervroegd stemmen. Hierdoor hoeven minder mensen een volmachtformulier in te vullen om een ander voor ze laten stemmen als ze bijvoorbeeld op vakantie of dienstreis zijn. Dit voorkomt dat volmachten kunnen worden misbruikt of mensen onder druk kunnen worden gezet hun volmacht te geven aan kwaadwillenden. Verder wordt er gewerkt aan een nieuw stembiljet dat elektronisch kan worden geteld. Het nieuwe stembiljet wordt ook geschikt gemaakt voor kiezers met een visuele beperking, zodat ze zelfstandig kunnen stemmen. Het nieuwe stembiljet wordt in 2021 voor het eerst getest bij de herindelingsverkiezingen. Rode potlood Elektronisch stemmen kan nog niet op een veilige en betrouwbare manier. Het rode potlood blijft daarom de komende jaren nog in gebruik. Ollongren ziet deze maatregelen als een verbetering van het 'potloodstemmen'. De maatregelen zijn een reactie op de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Die vinden dat het tot diep in de nacht tellen leidt tot menselijke fouten. Ook vinden ze de huidige stembiljetten veel te groot.
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
De postmarkt gaat op de schop, heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken bekendgemaakt. Zo kan een brief in de toekomst ook door een pakket- of pizzabezorger mee worden genomen. "We moeten iets doen om te voorkomen dat een postzegel onbetaalbaar wordt", zegt Keijzer. Daarom wil het kabinet dat PostNL het bezorgen van een brief kan uitbesteden aan andere partijen. Tegen een vast tarief kan PostNL dan bijvoorbeeld een pakketbezorgingsbedrijf of maaltijdbezorger inschakelen om brieven af te leveren. Op dit moment is een groot deel van de postmarkt gereguleerd. PostNL moet vijf dagen per week in heel Nederland bezorgen. 95 procent van de brieven moet op tijd zijn afgeleverd. Maar dat kan niet meer uit, zegt het postbedrijf. Want we versturen steeds minder brieven. De hoeveelheid is in tien jaar tijd gehalveerd tot 2,5 miljard brieven. Hoe minder brieven er worden verstuurd, hoe duurder het wordt. PostNL heeft al moeten bezuinigen, de volgende stap is het verhogen van prijs van een postzegel. 'Deense toestanden' Het kabinet wil voorkomen dat de Nederlandse postmarkt straks lijkt op die van Denemarken. Daar wordt de post nog maar twee dagen per week bezorgd en kost een postzegel ruim drieënhalve euro. De postzegelprijs is in Nederland de afgelopen 15 jaar verdubbeld van 39 eurocent naar 78 eurocent. In 1807 was de eerste postwet een feit. Daarin kreeg de staat het monopolie op het briefverkeer tot 1 kilogram. Doel was een lage prijs en een hoge betrouwbaarheid. 10 jaar geleden is de postmarkt opengebroken. De consumentenpost bleef exclusief voor PostNL, maar op de zakelijke markt mochten nieuwe spelers zich melden. Toch gebeurde dat nauwelijks, omdat de markt te klein is. Sandd ontpopte zich als enige grote speler.
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Om de veiligheid te vergroten krijgt de politie ongeveer 1100 extra agenten, heeft het kabinet besloten. De meeste nieuwe mensen gaan naar de politieregio's Oost-Nederland (226 formatieplaatsen), Zeeland-West-Brabant (135) en Rotterdam (126). De regeringspartijen hebben in het regeerakkoord al afgesproken dat er 291 miljoen euro extra in de politieorganisatie wordt gestoken. Minister Grapperhaus heeft vandaag groen licht gekregen voor zijn plannen voor de besteding van dat geld. Hij wil dat er 770 wijkagenten bij komen, 171 agenten voor de bestrijding van zware criminaliteit en 170 voor de opsporing van cybercrime. Ook moeten er de komende jaren ruim 17.000 nieuwe politiemensen worden opgeleid. De Politieacademie wordt daarvoor uitgebreid. Behalve in mensen steekt het kabinet jaarlijks 64 miljoen euro extra in technieken voor de bestrijding van digitale criminaliteit, die agenten beter in staat stellen om met zogenoemde big data om te gaan. Door grote hoeveelheden digitale informatie te analyseren kan de politie bijvoorbeeld criminele netwerken in kaart brengen. Grapperhaus zegt dat het kabinet na lange tijd eindelijk weer kan investeren "en dat is ook noodzakelijk". Hij zegt dat de georganiseerde misdaad en digitale criminaliteit de politie vandaag de dag voor nieuwe uitdagingen stelt. "We willen een wendbare politie die nog beter toegerust is op de veiligheidsopgaven van deze tijd. Waakzaam en dienstbaar, zowel in de wijk als op het web." De minister denkt dat hij niet iedereen tevreden zal stellen met de maatregelen. "Natuurlijk begrijpen we dat er altijd behoefte is aan nog meer politie, dat sommigen op meer hadden gehoopt." Maar hij is ervan overtuigd dat de maatregelen de komende jaren zullen leiden tot "een verantwoorde versterking van de politie."
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Het kabinet wil de missie in Afghanistan uitbreiden, de missie in Mali stopt. Het kabinet heeft vandaag de knoop doorgehakt over de besluiten, die al een tijd werden verwacht. De Nederlanders die in Mali aan veiligheid en stabiliteit werken, komen op 1 mei terug. Ze zijn vier jaar actief geweest. De bewindslieden erkennen dat de bezuinigingen hun weerslag hebben gehad op de krijgsmacht. Woensdag bracht de Algemene Rekenkamer een zeer kritisch rapport uit over de missie in Mali. Grote gevolgen Volgens de Rekenkamer is er gebrek aan materieel, zijn onderdelen kapot en is er onvoldoende getraind. De Rekenkamer concludeerde dat de missie in Mali grote gevolgen heeft voor de rest van de krijgsmacht. Het kabinet zegt dat het rapport van de Rekenkamer nadrukkelijk is betrokken bij de besluiten. "Het spreekt voor zich dat de krijgsmacht alleen wordt ingezet als dat ook verantwoord is", luidt het. De ministers zeggen dat behalve de "jarenlange bezuinigingen" ook "de toenemende internationale druk en verantwoordelijkheden" hun weerslag hebben gehad. Afghanistan Op verzoek van de NAVO en de Verenigde Staten gaan er wel zestig militairen naar het noorden van Afghanistan om, samen met Duitsland, Afghaanse speciale eenheden te trainen en te adviseren. Ook worden er zes politieadviseurs toegevoegd aan de NAVO-missie in Kaboel. Nederland doet in Afghanistan nu al met honderd militairen mee aan het trainen van militairen en politieagenten en dat gaat door. Anders dan gebruikelijk is het besluit over Afghanistan niet voor een, maar voor drie jaar genomen: de bijdrage geldt tot en met 2021. Nederland blijft ook meedoen met de "versterkte aanwezigheid" in Litouwen. Het gaat om 270 militairen.
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Staatssecretaris Harbers vreest dat door de asielcrisis in Duitsland de grenscontroles worden uitgebreid. "De enigen die daar last van hebben zijn de forenzen die dagelijks de grenzen over moeten, de vakantiegangers en de truckchauffeurs", zegt Harbers. De Duitse bondskanselier Merkel (CDU) ligt overhoop met minister Seehofer van Binnenlandse Zaken (CSU) over de opvang van asielzoekers die zich eerder in een ander Europees land hebben gemeld. Seehofer wil ze aan de grens terugsturen. Maandag overleggen de regeringspartijen verder. Harbers hoopt dat ze eruit komen. "Ik probeer te voorkomen dat we in een Europa komen, waarin je steeds meer grenscontroles ziet. Want dan lopen we in Europa met z'n allen schade op en dat zou heel vervelend zijn."
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
De investeringen van het kabinet Rutte-III blijven achter. Voor dit jaar ligt er nog 728 miljoen euro op de plank. De afzonderlijke ministers hebben tot de herfst om te onderbouwen hoe ze het geld willen uitgeven. Lukt dat niet, dan bestaat de kans dat sommige plannen uiteindelijk op de lange baan worden geschoven. Uitgeven Na jaren van crisis wil dit kabinet geld uitgeven. Van defensie tot zorg: vrijwel alle ministeries mogen komen met ideeën. Dit jaar is al 5 miljard euro vrijgemaakt. Voor de hele kabinetsperiode gaat het om een bedrag van 12 miljard euro. Maar voordat de ministers het geld krijgen, moeten ze een uitgewerkt plan indienen. Dat plan wordt beoordeeld door een speciaal team van het ministerie van Financiën, dat bekijkt of het plan betrouwbaar, effectief en controleerbaar is. Zolang het niet is goedgekeurd, krijgt het ministerie het geld niet. Zo wacht het ministerie van Justitie en Veiligheid op 159 miljoen euro voor de politie, het oprollen van drugsbendes en het verbeteren van het strafrecht. Bronnen zeggen dat deze plannen later vandaag bekend zullen worden gemaakt. De brandweer- en politievrijwilligers moeten nog wat meer geduld hebben. Daar gaat het om 1 miljoen euro. De minister van Landbouw, Natuur en Voedsel moet nog voor 125 miljoen euro aan plannen voor varkenshouders en jonge boeren nader onderbouwen. De minister van VWS is bezig met wijzigingen in een plan voor topsporters (3 miljoen euro). Personeel De Belastingdienst heeft al langer problemen met het doen van investeringen. Dit jaar moet de dienst, volgens de begroting, nog voor 39 miljard euro aan ICT en nieuwe medewerkers uitgeven. Het vinden van voldoende personeel blijkt ook vaak een knelpunt bij het uitvoeren van plannen. Door de economische groei zijn er meer banen, dus kunnen werknemers kiezen. Vaak kunnen ze elders in de maatschappij meer verdienen. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij de Belastingdienst en ook bij Defensie. Handig Mocht het uiteindelijk zo zijn dat sommige plannen geen goedkeuring krijgen voor dit najaar, dan verdwijnt het uiteindelijk in de grote pot. Dat lijkt handig, vooral nu de minister van Financiën extra geld nodig heeft voor het gasbesluit. Toch kan hij de niet-bestede bedragen niet zomaar voor andere doeleinden gebruiken. Het geld is, zoals dat heet, geoormerkt. Als de politiek heeft besloten dat het extra geld naar sport moet, dan kan dat niet zomaar worden uitgegeven aan snelwegen. Dit jaar wordt het gasbesluit nog deels gefinancierd door meevallers. Dat is geld dat eerst op de begroting stond van de ministeries van Zorg en Sociale Zaken, maar nu over is doordat er minder patiënten en AOW'ers zijn. Maar dat is geen langetermijnoplossing voor het gas. Met Prinsjesdag moet duidelijk worden hoe minister Hoekstra van Financiën de gaskosten de komende jaren gaat dekken.
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voelt niets voor een wettelijke verplichting voor bedrijven en instellingen om een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aan te stellen. Zij verwacht meer van extra voorlichting en professionalisering van de functie. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft al een of meer vertrouwenspersonen aangesteld. De staatssecretaris baseert zich op enkele recente onderzoeken waarin volgens Van Ark geen eenduidige conclusie wordt getrokken om het aanstellen van een vertrouwenspersoon te verplichten. De staatssecretaris vindt dat een vertrouwenspersoon moet worden "gedragen door de organisatie". Een wettelijke verplichting biedt die garantie in haar ogen niet. Geen ontslagbescherming In een brief aan de Tweede Kamer laat de staatssecretaris verder weten dat ze niets ziet in ontslagbescherming om de interne vertrouwenspersoon zo onafhankelijk mogelijk zijn of haar werk te kunnen doen. De staatssecretaris denkt dat heldere afspraken tussen vertrouwenspersonen en hun werkgever helpen conflicten te voorkomen. Die afspraken zouden kunnen staan in een aanstellingsbrief waarin de taakomschrijving, de rol en de onafhankelijkheid van een vertrouwenspersoon worden gegarandeerd. Van Ark benadrukt dat ze het belangrijk vindt dat een slachtoffer terecht kan bij een vertrouwenspersoon, omdat ongewenst gedrag op de werkvloer groot persoonlijk leed kan veroorzaken en mogelijk leidt tot stress, ziekte en uitval.
vr, jun 15, 2018
Source: NOS Politiek
Een Kamermeerderheid wil al bij een inverzekeringstelling wangslijm afnemen. Na een veroordeling wordt het dna-materiaal dan in de databank opgeslagen, bij vrijspraak wordt het dna vernietigd. Daarvoor moet de Nederlandse wet worden aangepast. De voltallige Kamer steunt een verzoek van de SGP om nog voor de zomervakantie met minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus te debatteren over het ontbreken van de dna-profielen van meer dan 21.000 criminelen in de dna-databank van Justitie. Dat bleek na onderzoek van Nieuwsuur. Die profielen zouden er volgens de dna-wet wel in moeten zitten. Zorgwekkend "Het beeld is juist dat we nog steeds van veel criminelen geen dna-matreiaal hebben", zegt Grapperhaus vandaag. Er is in de Kamer eerder over gesproken en gezegd laten we nu onze eigen wet verbeteren en evalueren. Ik wil dit probleem echt oplossen." Grapperhaus vindt het "zorgwekkend dat veel criminelen rondlopen waarvan we geen dna hebben", maar wil werken aan een oplossing die juridisch houdbaar is. Een rechterlijke toets aan het internationale mensenrechtenverdrag zal afname bij inverzekeringstelling niet toestaan, vreest de minister. "Mensen zijn verontrust, dat begrijp ik. Maar ik wil met de Kamer bespreken wat we kunnen doen. Ik vind dat er iets moet gebeuren." Nog eens in de fout Van mensen die voor ernstige misdrijven zijn veroordeeld, moet dna worden afgenomen om op te slaan in de databank, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet. Vaak worden de veroordeelden pas opgeroepen als ze hun straf al hebben uitgezeten en dan komen ze niet altijd opdagen. De dna-databank is een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing. Wie veroordeeld is voor een misdrijf, heeft soms ook nog een ander strafbaar feit gepleegd en heeft meer kans nog eens in de fout te gaan. Het Openbaar Ministerie heeft Nieuwsuur vandaag laten weten dat de toename van het aantal ontbrekende dna-profielen een gevolg is van "de inhaalslagen die in het kader van het Verbeterprogramma na het rapport van de Commissie Hoekstra zijn ingezet. Een belangrijk deel van die inhaalslag betrof namelijk het doen uitvaardigen van een dna-afnamebevel voor veroordeelden waarvoor dit ten onrechte nog niet gebeurd was".
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
Over een kleine maand moet er een klimaatakkoord op hoofdlijnen zijn dat ervoor zorgt dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 uitstoot dan in 1990. Dat betekent dat er minstens twee miljoen huizen energiezuinig zijn gemaakt. Dat er als het goed is drie miljoen elektrische auto's in Nederland rondrijden. Dat er nog meer windmolenparken op zee bij komen dan het kabinet al aankondigde. Dat er nog meer zonnepanelen op nog meer daken komen. En dat zonnepanelen en windmolens een grotere rol krijgen in het landschap buiten de steden. Al deze plannen liggen op tafel en moeten over ruim drie weken concreet gemaakt zijn en afgehamerd worden. Industrietafel "Er vinden zware onderhandelingen plaats", liet Ed Nijpels vanmiddag aan de Tweede Kamer weten. De voorzitter van het overkoepelende klimaatberaad doelt daarmee vooral op de zogenoemde industrietafel. Daar onderhandelen tal van bedrijven en organisaties over een reductie van 14,3 megaton CO2 in 2030. Het is volgens ingewijden de lastigste van de vijf onderhandelingstafels omdat de belangen groot zijn, het vertrouwen in de overheid beperkt is en de bedrijven internationaal georiënteerd zijn. Toch is het van groot belang dat er in de industrie goede afspraken worden gemaakt. De industrie is -zonder de elektriciteitscentrales- verantwoordelijk voor 20 procent van de Nederlandse uitstoot van CO2. Het zijn de twaalf grootverbruikers zoals Tata Steel IJmuiden en Shell Pernis die 75 procent van de industriële uitstoot voor hun rekening nemen. Zij zitten samen met vertegenwoordigers van de industrie en de milieubeweging aan de industrie-tafel. Idealiter neemt de industrie maatregelen voor de verre toekomst. In 2050 moet Nederland net als andere landen volgens het internationale klimaatakkoord van Parijs zo goed als CO2-neutraal zijn. Kolen, olie en gas in de industrie moeten dan vervangen zijn door (schone) elektriciteit en aardwarmte. "Uitgangspunt is volledige elektrificatie," zij Ed Nijpels in de Tweede Kamer. "Het einddoel staat niet ter discussie, wel de snelheid waarmee dit doel bereikt moet worden." De grote vervuilers zijn bedrijven die internationaal concurreren met andere bedrijven en bang zijn dat ze gedwongen worden maatregelen te nemen die geen direct rendement opleveren. Op die manier worden producten uit Nederland duurder dan uit andere landen. Nederlandse bedrijven zouden zich dan uit de markt prijzen. Belastinggeld Een ander probleem is dat de meeste grote vervuilers hun hoofdkantoor niet in Nederland hebben. De onderhandelaars moeten dus ook ruggespraak houden in onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Noorwegen. Bedrijven zijn volgens deelnemers aan de gesprekken bereid om te bewegen maar willen financiële steun en harde garanties dat het overheidsbeleid voor de komende tientallen jaren consistent is. Met belastinggeld van jan modaal grote multinationals helpen ligt gevoelig. Bovendien hamert minister Wiebes gevraagd en ongevraagd op het feit dat de energietransitie betaalbaar moet blijven. Subsidie komt er in ieder geval voor CCS (Carbon Capture and Storage), het afvangen dus van CO2 uit de fabrieksschoorsteen en die vervolgens opslaan in gasvelden onder de Noordzee. Op CCS is veel kritiek van onder meer Greenpeace -dat ook aan tafel zit- omdat het nieuw is en in Nederland nog nooit van de grond is gekomen. Bovendien is het kostbaar en wordt het door sommige partijen gezien als uitstel van executie. Uiteindelijk moet de industrie namelijk een keer duurzaam gemaakt worden. Het geld zou daarom beter gebruikt kunnen worden voor een versnelling van de elektrificatie van de industrie, zegt de milieubeweging. Elektrificatie komt in alle hoeken en gaten van het klimaatakkoord terug; voor de verwarming van huizen, voor onze auto's, voor vrachtwagens, binnenvaartschepen en voor de industrie. Er moet zelfs zoveel geëlektrificeerd worden dat deskundigen waarschuwen dat we alle elektriciteit al drie keer hebben 'uitgegeven'. "De mensen aan de elektriciteits-tafel zitten met smart te wachten op de andere tafels om te weten hoeveel elektriciteit erbij moet komen," liet Ed Nijpels de Tweede Kamer weten. Die elektriciteit moet natuurlijk wel schoon zijn. In Nederland betekent dat voornamelijk elektriciteit opgewekt met energie uit wind en zon. Er moeten daarom nog veel meer windmolenparken op zee bij komen. Die moeten bovendien snel gepland worden om er in 2030 al profijt van te hebben. Maar ook op land zullen er dus meer windmolens en zonnepanelen komen op daken en in weilanden, ook al zijn die niet overal populair bij de bevolking. Vattenfall Gunstig voor de ontwikkeling van schone elektriciteit is de daling van de kosten. Moesten er de afgelopen jaren nog miljarden subsidie gestoken worden in elektriciteit uit zon en wind, de verwachting is dat in 2030 deze schone energie goedkoper is dan energie die wordt opgewekt uit kolen, olie en gas. Zo blijkt tenminste uit een rapport van Ecofys dat is gemaakt in opdracht van de duurzame energieproducenten verenigd in de NVDE. Het eerste Nederlandse windmolenpark op zee zonder subsidie gaat inmiddels gebouwd worden door het Zweedse Vattenfall, het moederbedrijf van het Nederlandse NUON. Het grote nadeel van elektriciteit uit zon en wind is, dat we niet kunnen bepalen hoeveel er op welk moment beschikbaar is. Hierdoor is er op het ene moment te veel elektriciteit en op het andere moment te weinig. Dat wordt nu gecompenseerd met elektriciteit die wordt opgewekt uit kolen en gas maar daar moeten we dus van af. Het kabinet heeft al besloten dat deze fossiele elektriciteitscentrales meer CO2-belasting moeten gaan betalen. De kolencentrales moeten in 2030 gesloten zijn maar de gascentrales hebben we waarschijnlijk nog wel een tijdje nodig. Elektriciteit opslaan De angst bij energiebedrijven is dat door de CO2-belasting ook de gascentrales niet meer rendabel zijn en de back-up voor elektriciteit uit zon en wind verdwijnt. Uiteindelijk moeten ook de gascentrales vervangen worden door schone elektriciteit op te slaan. Dat kan met behulp van -hele grote- batterijen of het maken van waterstof uit schone elektriciteit. Beide mogelijkheden zijn nu nog zo kostbaar dat ze niet echt aantrekkelijk zijn. De hoop is dat technische ontwikkelingen en schaalvergroting deze oplossingen uiteindelijk wel rendabel maken. Op allerlei plaatsen wordt nu gewerkt aan mogelijkheden voor de opslag van elektriciteit. De overheid zou deze ontwikkeling moeten stimuleren. Niet alle maatregelen die worden voorgesteld, zullen de populariteitsprijs van de bevolking krijgen. Zo zal het stimuleren van elektrische auto's geld kosten dat waarschijnlijk verhaald wordt op auto's die op diesel of benzine rijden. De belasting op gas gaat omhoog en die op elektriciteit omlaag, wat niet voor iedereen direct gunstig zal uitpakken. Of en in welke mate de politiek aan koopkrachtreparatie gaat doen, moet nog blijken. En, er moeten dus meer windmolens op land bij komen ondanks het verzet hiertegen. Weliswaar wordt er gewerkt aan draagvlak onder de bevolking, maar draagvlak is geen doorslaggevend argument, zei Nijpels gisteren op een publieksbijeenkomst in Utrecht. "De dreiging van het klimaatprobleem maakt dat we alle maatregelen nodig hebben om het op te lossen. Dat heeft bestuurders nodig met rechte ruggen en stevige knieën die duidelijk maken dat die maatregelen noodzakelijk zijn." Ed Nijpels zei vanmiddag in de Tweede Kamer: "10 juli presenteren wij de hoofdlijnen aan het kabinet. Dan gaat de hele handel naar de planbureaus toe. Dan gaat het kabinet een oordeel vellen. Bereiken die jongens en meisjes wel wat ze beloven? Kloppen die getallen wel? Wat zijn de koopkrachteffecten, etcetera? Dan komt het kabinet met een standpunt. En dan is het aan de Kamer om daar uiteindelijk een oordeel over te geven." Na de zomer moet het Klimaatakkoord op hoofdlijnen verder worden uitgewerkt. Eind december moeten de onderhandelingen helemaal afgerond zijn en moet het Klimaatakkoord door alle partijen zijn ondertekend.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Hoekstra van Financiën heeft op 13 maart een privéjet gehuurd om op tijd vanuit Brussel in Berlijn te kunnen zijn. De kosten daarvan waren 11.750 euro, bevestigt zijn ministerie een bericht daarover van RTL Nieuws. Volgens het ministerie was de minister voor een bijeenkomst van Europese ministers van Financiën in Brussel. Daarvan was moeilijk te voorspellen hoe laat die vergadering afgelopen zou zijn. 'Vol programma' In Berlijn had de minister een "vol programma", waaronder een kennismakingsgesprek met de beoogd minister van Financiën Scholz en een bijeenkomst met Nederlandse correspondenten en ambassadepersoneel. Ook reikte hij een hoge koninklijke onderscheiding uit aan de voormalige minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, voor zijn rol in de eurocrisis. Hoekstra gaf ook een speech tijdens een congres van de financiële raad van bondskanselier Merkels CDU, waarin hij tegengas gaf over Frans-Duitse plannen voor verdere economische integratie binnen de EU. 's Avonds zat de minister daarover aan tafel bij Nieuwsuur. 'Regeringstoestel niet beschikbaar' Het ministerie laat weten dat de keuze voor een privéjet is gemaakt, nadat was gebleken dat het regeringstoestel niet beschikbaar was en een lijnvlucht te omslachtig ging worden. Daarop is de privéjet geboekt, waarmee de minister met nog vier andere mensen van Brussel naar Berlijn vloog en de volgende dag naar Amsterdam.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
Interne verslagen over de verbouwing van de Tweede Kamer moeten openbaar worden. De voorzitter van de speciale Bouwbegeleidingscommissie, VVD-Kamerlid Tellegen, wil open zijn over de werkwijze om het beeld te voorkomen dat een groepje "in achterkamertjes" plannen maakt om het historische pand zeer luxe te verbouwen. "Wij hebben geen geheimen", zegt voorzitter Tellegen desgevraagd aan de NOS. "De renovatie is een enorm project en het is heel erg belangrijk om alle bewoners mee te nemen. Ik hecht heel veel aan transparantie." Wensen Het is de bedoeling dat het Binnenhof in september 2020 voor 5,5 jaar jaar dichtgaat en de kosten worden geschat op 475 miljoen euro. De voorbereiding van de verbouwing is in volle gang en in de Tweede Kamer is vooral de Bouwbegeleidingscommissie, een groep van acht Kamerleden, hierbij betrokken. Deze interne commissie kijkt wat er nodig is en inventariseert de wensen van de verschillende fracties. Het kabinet wil een sobere verbouwing. Gouden kranen De afgelopen tijd kwamen er meer vragen over de werkwijze van deze interne Bouwbegeleidingscommissie. De PVV suggereerde eind mei in een debat over de renovatie van het Binnenhof dat er in de Tweede Kamer "gouden kranen en zilveren bestek" zou komen. Het beeld ontstond dat deze besluiten door de commissie van voorzitter Tellegen waren genomen, maar dat niemand hier meer over wist, omdat de verslagen van de vergaderingen niet openbaar zijn. "Zo'n beeld is echt funest. Dat moeten we niet hebben. Met terugwerkende kracht wil ik de verslagen openbaar maken", zegt Tellengen. De voorzitter maakt een voorbehoud; besproken informatie van het Rijksvastgoedbedrijf met details over veiligheidsmaatregelen en commerciële aanbestedingen blijft geheim. "Deze informatie mag niet openbaar worden, omdat dat het werk bemoeilijkt. Het moet wel werkbaar blijven." Lakstift Gehoopt werd dat verantwoordelijk staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan zou geven welke stukken geheim moesten blijven. Hij is dat alleen niet van plan. Hij vindt dat de Tweede Kamer dat zelf moet bedenken. "Ik ga niet met één been in de bouwbegeleidingscommissie zitten en met een lakstift teksten wegwitten." Nu Knops heeft aangegeven geen lijst geheime stukken te maken, bestaat de mogelijkheid dat de commissie dit zelf gaat bepalen.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
De Tweede Kamer wil dat het kabinet van Air France-KLM nog eens de verzekering krijgt dat de KLM een zelfstandige positie houdt binnen het concern. De Kamer maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij van de voortdurende arbeidsonrust bij Air France. Er wordt geregeld gestaakt en vorige maand stapte de topman van Air France-KLM op. In 2015 heeft het kabinet met het concern onder meer afgesproken dat er geen activiteiten van KLM naar Frankrijk worden overgeheveld, dat de KLM zelf het financieel beheer houdt en dat er geen banen van het Nederlandse hoofdkantoor naar Parijs verdwijnen. Nederlands belang Minister Van Nieuwenhuizen beloofde de Kamer dat ze bij de top van Air France op herbevestiging van de afspraken zal aandringen. Ook volgens haar is dat een Nederlands belang. Van Nieuwenhuizen zei dat ze al vaak met haar Franse collega-minister over de situatie heeft gepraat en dat ze ook een gesprek wil met de nieuwe Air France-KLM-topman. Nieuwe topman in zomer Bestuursvoorzitter Janaillac vertrok begin mei, nadat het personeel een salarisvoorstel had afgewezen. Van Nieuwenhuizen verwacht dat de nieuwe topman in de zomer wordt benoemd. Als dat is gebeurd, zal ze hem op de eerdere afspraken wijzen. Uitgerekend vandaag heeft de tijdelijk voorzitter van Air France de bonden opnieuw laten weten dat de directie niet ingaat op de looneisen. Wel werden andere maatregelen aangekondigd die de werkomstandigheden moeten verbeteren. Geen afstoten van aandelen In de Kamer was weinig steun voor een pleidooi van regeringspartij D66. Woordvoerder Paternotte vindt dat de Franse staat zijn aandelen in Air France-KLM moet verkopen. Hij denkt dat Air France meer een ''echt bedrijf" wordt als het minder een "verlengstuk" is van de Franse regering. Nederland zou dan ook zijn aandelen in KLM moeten afstoten. Maar de overgrote meerderheid vindt dat een slecht signaal.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
Nog steeds is er weinig animo voor de maatschappelijke diensttijd, een jarenoude wens van het CDA. De meeste jongeren zien het niet zitten en andere politieke partijen vinden het idee nutteloos tot lachwekkend, zo bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Wel zijn er al organisaties die subsidie hebben aangevraagd. Ondertussen houden CDA en ChristenUnie, die ook voorstander is, de moed erin."Hoe zorg je ervoor dat moeilijk bereikbare jongeren iets goeds voor hun naasten gaan doen?", zegt ChristenUnieleider Segers. Het CDA wil jongeren met verschillende achtergronden "uit hun cocon" halen en met elkaar in contact brengen om vaardigheden te leren. "Kan dat niet ook gewoon met een zomerbaantje?", vraagt PVV-Kamerlid Agema. Ze begrijpt niet waarom school, bijbaantjes en sportclubs niet voldoende zouden zijn. Volgens CDA-Kamerlid Rog heeft de maatschappelijke diensttijd "een andere insteek". Agema lacht hardop. Ze kan zich helemaal niets voorstellen bij de praktijk. Maar het gaat het CDA juist allemaal niet snel genoeg. De partij vindt dat staatssecretaris Blokhuis van de ChristenUnie, die het plan van zijn partij moet uitvoeren, te veel inspraak van jongeren toelaat. "Het hoeft niet leuk te zijn", zegt Rog. GroenLinks-Kamerlid Westerveld vindt dat juist goed omdat jongeren anders helemaal niet mee zullen doen. Westerveld geeft de 100 miljoen euro van het project overigens liever aan bestaande organisaties die met jongeren werken in plaats van "een heel nieuwe circus" van subsidies op te tuigen. De SP vindt de diensttijd een duur prestigeproject en wil liever dat de onderbetaling van jongeren in de zorg wordt opgelost. Regeringspartijen VVD en D66, die dit plan met frisse tegenzin in het regeerakkoord hebben gezet, blijven het kritisch volgen. "Want als er dan toch zo veel geld heen gaat, moet het wel goed uitgevoerd worden", zegt VVD-Kamerlid El Yassini. D66 is het oneens met het CDA en vindt dat het slagen juist afhangt van hoe goed jongeren erbij worden betrokken. De staatssecretaris is met zijn ambtenaren al een paar maanden bezig een begin te maken met het project maatschappelijke diensttijd. Maar naast enthousiasme bij vooral maatschappelijke organisaties in de zorg, waar een groot personeelstekort is, komt hij ook veel jongeren tegen die het niet zien zitten. Ze doen al zo veel projecten voor hun studie, of vrijwilligerswerk op de sportclub. Ze zijn bang dat ze studievertraging oplopen of geen tijd meer hebben voor hun bijbaantje. Of ze moeten gewoon helpen de kost te verdienen. En dan zijn er ook nog jongeren met een beperking, of bijvoorbeeld zonder diploma. Geen garanties Blokhuis: "Ik heb ook nog veel vragen, maar ik ben toch enthousiast geworden en dat komt vooral door de jongeren die ik hierover heb gesproken." Blokhuis denkt dat het mogelijk is jongeren aan te spreken die nu niet goed bereikt worden. Hij kan geen garanties geven, maar vindt het de moeite waard om met het project door te gaan. Voor de 25 miljoen euro subsidie die dit jaar beschikbaar is, is grote belangstelling bij organisaties. Of jongeren vervolgens ook belangstelling hebben voor de projecten die daar uit voortkomen moet deze zomer blijken.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
Staatssecretaris Van Veldhoven gaat kijken of zij de grootschalige dump van buitenlandse grond in Nederlandse plassen kan aanpakken. Ze laat uitzoeken of de huidige wetten en regels voldoen en wil die zo nodig aanscherpen. Van Veldhoven vindt dat het ondieper maken van plassen mogelijk moet blijven als daardoor bijvoorbeeld beter zwemwater ontstaat, maar wil voorkomen dat de gezondheid en veiligheid van mens en dier in gevaar komt. Parijse bagger De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de toenemende stort van vervuild slib in Nederlandse plassen en putten die door zandwinning zijn ontstaan. In een debat met de staatssecretaris ging het onder meer over een populaire zwem- en zeilplas in de Redichemse Waard bij Culemborg, waar inmiddels ook bevers en ijsvogels leven. Er zijn plannen om het water ondieper te maken met bagger die vrijkomt bij het boren van nieuwe metrotunnels in Parijs. Die omwonenden zijn daar verontrust over. Verder kwam het Gelderse Dreumel aan bod, waar recreanten onlangs rond een zandwinningsplas een aanzienlijke hoeveelheid plastic en piepschuim vonden. Het was afkomstig van het hier gedumpte slib van een bouwlocatie in Antwerpen, waar een nieuwe parkeergarage voor een ziekenhuis wordt gebouwd. Het bedrijf Nederzand, dat het Belgische slib heeft ingevoerd, heeft een waarschuwing gekregen van Rijkswaterstaat. Het zegt zelf dat het binnen de regels is gebleven, die voorschrijven dat maximaal 20 procent van de bagger uit 'bodemvreemd materiaal' mag bestaan. Cowboys Van Veldhoven zei vandaag dat ze gaat kijken of die 20-procentsnorm naar beneden moet worden bijgesteld. Veel Kamerleden wezen dat "de cowboys" van baggerbedrijven groot geld verdienen met het invoeren van slib van bouwplaatsen in het buitenland en dat ze de grond zo nodig net zo lang aanlengen met schone grond tot ze binnen de normen blijven. De Kamer is blij met de toezeggingen van Van Veldhoven. "We zijn het erover eens dat we die troep uit het buitenland niet willen", zei CDA'er Von Martels, die er nog aan toevoegde dat de zaak "tot op de bodem" moet worden uitgezocht.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
Minister Grapperhaus moet op korte termijn in de Tweede Kamer uitleg komen geven over het ontbreken van de dna-profielen van meer dan 21.000 criminelen in de dna-databank van Justitie. De voltallige Kamer steunt een verzoek van de SGP om daar nog voor de zomervakantie over te debatteren. Gisteren bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat mogelijk honderden strafzaken niet opgelost zullen worden omdat de dna-profielen ontbreken. Toenmalig minister Van der Steur beloofde twee jaar geleden beterschap, maar in plaats daarvan is het aantal ontbrekende profielen juist verdubbeld. Niet komen opdagen Van mensen die voor ernstige misdrijven zijn veroordeeld, moet dna worden afgenomen om op te slaan in de databank, maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet, bleek uit de uitzending van Nieuwsuur. Vaak worden de veroordeelden pas opgeroepen als ze hun straf al hebben uitgezeten en dan komen ze vaak niet opdagen. De dna-databank is een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing. Wie veroordeeld is voor een misdrijf, heeft vaak ook nog een ander strafbaar feit gepleegd en heeft meer kans nog eens in de fout te gaan.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek
De Tweede Kamer is zeer onaangenaam verrast over de ICT-problemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De invoering van een nieuw computersysteem blijkt plotseling 59 miljoen euro meer te kosten dan eerder gedacht. Daarnaast loopt de voedselwaakhond nog meer financiële risico's, die kunnen oplopen tot 22 miljoen euro. "Een bizarre overschrijding", noemt CDA-Kamerlid Geurts de computerproblemen. "De NVWA heeft de boel niet op orde", zegt VVD-Kamerlid Lodders. "En dat mag je wel verwachten van een organisatie die juist moet controleren of ondernemers de boel wel op orde hebben." Volgens haar kent de organisatie geen prikkels om de kosten in de hand te houden. Tarieven mogen niet omhoog De NVWA gaat er zelf vanuit dat de extra kosten gewoon binnen de eigen begroting opgelost kunnen worden. Veel Kamerleden zijn bang dat dit betekent dat de tarieven die boeren en ondernemers betalen voor controles omhoog gaan. En dat kan niet, vinden VVD en CDA. De VVD vraagt zich af of het takenpakket van de NVWA niet te groot is. Ze stelt voor om eenvoudige taken, zoals het uitgeven van certificaten, uit te besteden aan particuliere organisaties. Ook PvdA-Kamerlid Moorlag is kritisch: "Is de NVWA als organisatie nog wel 'in control'? Ik vind het moeilijk om er vertrouwen in te hebben dat het goed komt." CDA en ChristenUnie willen weten of met deze tegenvaller het lek boven is. Schouten: het valt me niet mee Minister Schouten benadrukte in de Tweede Kamer dat ze bij haar aantreden heeft besloten de hele NVWA te laten doorlichten op problemen en financiële lijken in de kast. "De resultaten daarvan vallen me niet mee." Ze is sinds vorige maand op de hoogte van de tekorten. Inmiddels is het Bureau ICT Toetsing (BIT) ingeschakeld. Dat is in het leven geroepen na eerdere ICT-debacles bij de overheid. Het BIT gaat volgens minister Schouten kijken of het nieuwe computersysteem echt wel zo veel moet gaan kosten. In het najaar verwacht ze de resultaten.
do, jun 14, 2018
Source: NOS Politiek